O nás

Spolocnosť POHAS, s.r.o.
bola založená v roku 1992.

    Potrebujete si zadovážiť novýhasiaci prístroj alebo vykonať servis, revíziu či kontrolu používaných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov? Predávame hasiace prístroje a zároveň poskytujeme kompletné služby.

Dovoľujeme si ponúknuť Vám služby na úseku ochrany zdravia pri práci a zároveň Vám poskytnúť krátku a ucelenú informáciu o možnostiach našej firmy, ktorá disponuje skúsenosťami, odborným zázemím a kontaktmi v oblastiach BOZP a OPP.

Sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s odberateľom. Naša spoločnosť vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce, MPSVR SR a MV SR.

Mobil:
+421 905 932 896

E-mail:
Online formular: